Versjon 3.01 gyldig fra 1. Januar 2020

I) Innledende bestemmelser
A) Omfang:
Disse generelle vilkårene gjelder for alle samarbeid, oppdrag, leveranser og tjenester til Q.auditors - Walter Grimm og International Certification Management Ltd. HongKong PRC
Leveranser og tjenester er utelukkende gjort under de vilkår som er angitt nedenfor, for den respektive avdeling, "handel med metallvarer" og "innsamling og videresending av allment tilgjengelig informasjon", men utelukkende av noen form for rådgivende aktivitetsom kunden godtar ved å plassere bestillingen. Verbale avtaler og informasjon skal betraktes som ikke-bindende. Vilkårene for den kontraherende parten er uttrykkelig motsagt. Avvik fra "Generelle vilkår" eller eksklusive avtaler krever vårt skriftlige skriftlige samtykke for å være gyldig.

B) Bestilling:
Ordrer bør gjøres skriftlig om mulig. I alle fall er skriftlige bestillinger lovlig utstedt med kundens underskrift. Ved muntlig bestilling vil vi sende en bestillingsbekreftelse. Ordren anses for å være juridisk bindende dersom den ikke er rettet mot skriftlig innen en uke. I presserende tilfeller kan ordrer også gjøres muntlig, og anses da å ha blitt utstedt, dersom essensiell e-post korrespondanse antyder en prosjektgjennomføring.

C) Fordelingsdato for tjenester og fakturering

Begrepet ytelsesdato brukes i forbindelse med levering av tjenester som følger. Det er sluttdato, nøyaktig datoen da tjenesten ble fullført. Dette kan være i form av muntlig ferdigstillelse, ved bekreftelse av e-post, eller signert overlevering av ferdigstillede dokumenter. Hvis tjenesteperioden er over en lengre tidslinje og til og med år, vil sluttdatoen for presentasjonen av de ferdige dokumentene bli ansett som en fordelingsdato. 

På grunn av det juridiske grunnlaget som gjelder siden 1 januar 2003, må en faktura inneholde både utstedelsesdato, leveringsdato eller annen tjeneste eller ytelsesperioden. Hvis datoen for fakturautstedelsen sammenfaller med leveringsdato eller annen tjeneste, kan den separate utsagnet for tjenestenes dato utelates dersom fakturaen inneholder notatet "faktura leveringsdato eller servicedato".


D) Underleverandør:
Vi har også rett til å få bestillinger utført av kompetente medarbeidere eller kommersielle / freelance samarbeidspartnere (helt eller delvis) og også bytte ut disse.


E) Bestill kansellering:
Vi forbeholder oss retten til å nekte bestillinger eller for rimelig å avbryte bestillinger uten å gi en grunn. På samme måte har vi rett til at avtalte frister ikke oppfylles av den annen part, avtalt eget arbeid som skal gjennomføres, eller hvis det er tvil om kundens kredittverdighet (f.eks. KSV-vurdering verre enn 450), plassering av mellomliggende faktureringsdokumenter og avbrytelse av prosjektet .


F) forskyvninger:
Skulle prosjektets start bli utsatt av deg, har vi rett til å kreve 6 måneder etter at bestillingen er 25% av avtalt gebyr, men minst 3 man dager som en forskuddsbetaling. Hvis prosjektets start blir utsatt av deg igjen og videre, har vi rett etter et års forløp fra bestillingen pluss den vanlige eller avtalt prosjektvarigheten, hele avtalt gebyr (faste beløp eller vanlige kostnader for tidsfordeling) på grunn. Skulle det bli umulig for vårt firma etter å ha bestilt på grunn av grunner som du er ansvarlig for å levere avtalt tjeneste, eller hvis du nekter tjenesten vår (= kansellering), kan hele avtalt gebyr (faste beløp eller vanlige kostnader for tidsfordeling) være umiddelbart forfalt. Disse reglene gjelder uansett om prosjektet allerede er startet.


G) Betalingsbetingelser:
I utgangspunktet, med mindre annet er avtalt, betales fakturaene våre umiddelbart på faktureringstidspunktet i kontanter, bankoverføring eller clearingkontroll.
Ved sending av en faktura med vedlagt kopi betraktes betalingsdatoen omgående, men senest den dato som er angitt i fakturaen, uten fradrag, skal alle bankgebyrer legges til av fakturaen av kunden.
Ved forsinket betalingsinteresse i mengden 1,5% per startet måned. motregnet fra datoen for regnskapet. Fra 21. Vi forbeholder oss retten til å sende deg en betalt betalingspåminnelse hver 2-uke, noe som vil øke den åpne fakturaen med ytterligere € 3, -. Kunden har ikke krav på å holde tilbake betalinger eller delvise betalinger for ufullstendige garantier, garantier eller garantier eller klager, men vi vil forsøke å handle i hans interesse.
Hvis kunden er i mislighold, har Grimm rett til å kompensere utbetalinger fra ham uavhengig av hans engasjement for våre krav i henhold til egne ideer i samsvar med prinsippet om likeverdighet. Ved mislighold er kjøperen pliktig til Grimm å motvirke årsakskostnader, som advokatsalærer, søkegebyr og innkrevingsbyråkostnader. Hvis kjøperen er i mislighold eller forverres vesentlig, har Grimm rett til umiddelbart å miste alle sine krav, selv om betalingen er utsatt, for å trekke seg fra kontrakter som ennå ikke eller bare delvis er oppfylt med umiddelbar virkning, og varighet med umiddelbar virkning løses effekt.Grimm er i dette tilfelle videre berettiget til retur av Varer som skal leveres og varer som ikke er fullt betalt i henhold til vilkårene.

I en slik reversering er minst en flat rate kompensasjon i mengden av minst 25% av fakturaverdien. Kjøperen har ikke krav på motkrav han har imot Grimm bør ha, med kjøpesummen eller relaterte krav fra Grimm å kompensere.

H) Tilleggskostnader:

Det er vår strengeste selskapspolitikk på en vellykket basis og uten de vanlige kostnadene i bransjen som reisekostnader, kjørelønn, treningsgebyr etx. å jobbe. Ekstra kostnader kan imidlertid inkludere kopieringskostnader, utskriftskostnader, oversettelsesgebyrer, dataregistrering, kostnader for datamedier, portoavgifter på grunn av sending av dokumenter som skal sendes, messenger tjenester, etc., som må bæres av kunden. Ytterligere mulige tilleggskostnader kan oppstå ved avtalt bruk av infrastruktur i firmaet ditt, for eksempel skrivebord, datamaskiner, skrivere, Internett eller telefon. Også et rimelig hotell, enkeltrom med frokost tar over nødvendige overnatter på stedet av vår ansatt stab av klienten.

I) Oppbevaring av tittel:

Forsikringsobjektet eller varen forblir vår eiendom til full betaling av kjøpesummen og alle tilknyttede kostnader og utgifter. I tilfelle til og med delvis betalingsstandard, har vi rett til å samle varene uten samtykke fra kjøperen. II) Avsetninger for feltet

A) Generelle forhold:

Klienten skal sørge for at de organisatoriske rammebetingelsene tillater at arbeidet utføres så jevnt som mulig for å lette prosessenes hurtige fremgang.
B) Dokumentforberedelse:
Klienten sikrer at Grimm Selv uten hans spesielle forespørsel skal alle dokumenter som er nødvendige for gjennomføring og gjennomføring av bestillingen, fremlegges i god tid og han skal informeres om alle hendelser og omstendigheter som er av betydning for gjennomføringen av bestillingen. Dette gjelder også alle dokumenter, prosesser og omstendigheter som kun blir kjent under konsultens virksomhet.


C) Intern informasjon:
Klienten sikrer at hans ansatte og den juridisk tilrettelagte og muligens etablerte arbeidstakerrepresentant (arbeidsråd) informeres om dette før arbeidets start.


D) Ikke-oppfordring:
Klienten forplikter seg til å ta alle nødvendige forholdsregler som er hensiktsmessige for å bringe uavhengigheten til samarbeidspartnere og ansatte i Grimm i fare å forhindre. Dette gjelder særlig tilbud fra klienten for ansettelse eller forutsetning av bestillinger for egen regning i løpet av og også innen to år etter samarbeidets fullføring.


E) Opphavsrett:
Grimm forbli opphavsrett til hans tjenester.

F) Bruk høyre:
I lys av at tjenestene som tilbys er intellektuell eiendom til Grimm gjelder bruksretten til det samme selv etter betaling av avgiften utelukkende for kundens egne formål og som rett til å bruke arbeidet i eget selskap og kun i det omfang som er angitt i kontrakten. Enhver som likevel går forbi eller publiserer i løpet av en oppløsning av selskapet eller en konkurs, men også den kortsiktige utgivelsen for reproduksjonsformål, påstår skade. I så fall er full tilfredshet kreves.


G) Konsulentansvar:
Grimm og dets ansatte utfører oppgaver i samsvar med allment aksepterte prinsipper for faglig praksis.Grimm er bare ansvarlig for erstatning i tilfelle at hensikt eller grov uaktsomhet kan bevises, og innenfor rammen av lovbestemte bestemmelser. Dette gjelder også brudd på forpliktelser fra konsulter. Erstatningskravet kan kun påklages for retten innen seks måneder etter at begunstigeren (e) er blitt kjent med skaden, men senest tre år etter at hendelsen har gitt anledning til kravet.

H) Avgiftskrav

Grimm har til gjengjeld for levering av sine tjenester krav på betaling av en rimelig avgift av klienten. Hvis henrettelsen av bestillingen etter at kontrakten er signert av klienten forhindret (f.eks. På grunn av oppsigelse), hører det til Grimm men avtalt avgift. Hvis henrettelsen av bestillingen avbrytes av omstendigheter som er del av Grimm og ha en viktig grunn, det har også Grimm er bare rett til den delen av avgiften som svarer til hans tidligere prestasjoner. Dette gjelder spesielt hvis til tross for oppsigelse for klienten er hans tidligere prestasjoner brukbare.Grimm kan gjøre ferdigstillelsen av hans tjeneste avhengig av full tilfredshet av hans gebyrkrav. Klagen til arbeidet med unntak av åpenbare mangler, ikke til å holde tilbake Grimm berettiget godtgjørelse.

I) tidsfordeling

Forutsatt at begreper som mandag og mandag er avtalt i våre tilbud, forstår vi seksti minutter under en manns time og under en mannsdag, en tjenesteydelse på åtte timer, unntatt en halvtime lunsjpause. Reisetider er ikke tilskrevet, men svært sent forsinkelser fra entreprenørens side.


J) Avgift
Med mindre annet er avtalt skriftlig, avhenger beløpet av avgiften på tidspunktet for utarbeidelsen av avgiftsnotatet utstedt av de respektive fagforeningsretningslinjene.
III) Avsluttende bestemmelser


A) Utførelsessted:
Utførelsesstedet for kjøpsavtalen er Grimms registrerte kontorSom jurisdiksjonssted for alle tvister - herunder rettssaker i bytte, sjekke og dokumentere prosess med avtalepartene, som er registrerte handelsmenn eller registrert i handelsregisteret og juridiske personer og personer bosatt i utlandet, er den faktiske kompetente rettsinstansen som Forvaltningsdomstolen Oberwart laveste forekomst eller henholdsvis henholdsvis jurisdiksjon respektive tilsvarende høyere domstoler. Alle forretningstransaksjoner er underlagt østerriksk lov med eksplisitt utelukkelse av FNs salgskonvensjon.


B) Prosjekt tilbakemelding:
Det er uttrykkelig avtalt at du umiddelbart informerer oss dersom du har negativ tilbakemelding fra firmaet ditt, slik at vi kan ta tiltak. Videre tillater du oss etter at prosjektet har sendt tilbakemeldingsskjema og Grimm å levere data for vår kontinuerlige forbedringsprosess.


C) restskatt:
For restskatt belastes dunning og innkrevingskostnader samt standardrenter. Ved forsinkelse er det nødvendig med ytterligere utgifter, du bærer alle våre påminnelsesavgifter, alle kostnader som påløper for å følge våre krav (også interne kostnader), utgifter, kontantutgifter (uavhengig av tittel) og alle forstyrrelser, særlig gjennom inngrep av et inkassobyrå eller en advokat påløpte kostnader. Ved mislighold skal renter avtales med 1,5% per måned fra forfallsdagen, renten legges til månedlig og neste måned beregnes ut fra den økte kapitalgrunnlaget. Innkommende betalinger krediteres først til renter og utgifter og til slutt til de rene fakturabeløpene, selv om noe annet er oppgitt på betalingskvitteringen.


D) tildeling av krav:
Vi forbeholder oss retten til å tildele krav til tredjepart


E) konfidensialitet:
Våre ansatte og kontraktspartnere er bundet til hemmelighold. Dokumenter og informasjon gitt til oss behandles konfidensielt og, på forespørsel, returneres eller ødelegges etter gjennomføring av prosjektet.


F) Personvern:
Oppdragsgiver aksepterer uttrykkelig at selskapets data som er nødvendige for den juridiske transaksjonen, skal registreres og behandles av EDP. vredeforplikter seg til å beskytte disse dataene i henhold til toppmoderne mot uautorisert tilgang.

G) Feil og feil utskrift:

Feil og trykkfeil reservert. En konkurranse om avtalen på grunn av feil er utelukket.


H) Krenkelsesklausul:
Skulle noen av de ovennevnte bestemmelser være eller bli unøyaktige, ineffektive eller ugyldige, gjelder både kontrakten som helhet og de øvrige vilkårene.


I) Mulige endringer:
Den nåværende versjonen av våre vilkår og betingelser publiseres på Internett for alle våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Vilkår og betingelser supplement for Kina CCC tjenester

Leverings- og betalingsbetingelser

Vi tar ikke ansvar for resultatene fra de kinesiske myndighetene.

De nåværende kostnadene er basert på en rettidig prosjektstart slik at revisjonsdatoen kan justeres tilsvarende. Hvis dette ikke er tilfelle, vil ytterligere eksterne kostnader påløpe.

Alle priser er netto.

Når du bestiller, kreves en nedbetaling på 50% for alle eksterne kostnader.

Alle kinesiske myndigheters kostnader, reisekostnader og testkostnader er inkludert i tilbudet, bare hvis eksplisitt er nevnt

Det beregnes en gjennomsnittlig tid på en ny sertifisering på 3-6 måneder. I oppfølgingen er dette planlagt på forhånd, og ingen bestemt behovsperiode.

En gjennomsnittlig tid på 2 måneder for oppdateringer av gjeldende sertifikater er estimert.

Alle priser er underlagt de kinesiske myndigheternes nåværende lovkrav. Hvis disse endres, vil tilbudet også bli tilpasset etter konsultasjon.

Alle priser er underlagt dagens valutakurs. Endringer i dette området vil bli justert tilsvarende etter konsultasjon.

Betaling umiddelbart etter bestått tilsyn eller tjeneste hvis ikke annet er definert. Distribuerte små beløp belastes RS sammen med hovedrevisjonen.

 

Q-revisors vilkår for behandling

Q.auditors vil bli pålagt å håndtere CCC saker. Kunden forplikter seg til å gi alle nødvendige dokumenter og prosesser.

  1. Møt kravene til CCC

  2. Å gi nødvendige dokumenter

  3. Møt krav for å passere revisjonen

  4. Inngang til lokalene

  5. Kontroller og bekreft dokumenter for nøyaktighet

  6. Innholdet i Vilkår og betingelser for Q.auditors aksepteres.

Hva skal vi gjøre?

Vi støtter deg i din bedrift for sertifisering. Vi støtter deg i de nødvendige aktivitetene, slik at du får en rask, effektiv og kvalitativ sertifisering.

Hvordan virker det?

Du tar vare på dine kjerneoppgaver - vi veileder deg gjennom prosjektet ditt for å designe prosessene dine. For det trenger du ikke å tilpasse prosessen til kravene, men heller å designe de eksisterende prosessene.

Din fordel

Du tar vare på dine kjerneoppgaver - vi veileder deg gjennom prosjektet ditt for å designe prosessene dine. For det trenger du ikke å tilpasse prosessen til kravene, men heller å designe de eksisterende prosessene.

Support

Unterstützung

Du jobber i ditt tempo. Du kan håndtere prosjektene dine selvstendig via vår portal, samt spørre om personlig støtte. Vi har derfor forpliktet oss til å designe egne prosesser

Online administrasjon

Online administrasjon

Vi tilbyr deg muligheten til å utføre din egen sertifiseringsprosess, men uten å måtte forkaste kunnskapen eller støtten til erfarne medarbeidere. Nettbasert system er designet for en rekke sertifiseringer, og tilbyr deg ofte stillede lister, samt ferdige skjemaer og tabeller, samt en modul for å avklare åpne spørsmål med en av våre ansatte.

Endre sertifisering

Endre sertifisering

I vår raske tid er endringer i næringslivet et konstant akkompagnement. Det kan bli ødelagt veldig raskt. Det er interne og eksterne årsaker til dette. CS gir en oversikt over samsvaren under endringer.

Samarbeid

samarbeid

Vi har bare begrenset tid og økonomisk kapasitet, og ønsker å tilby en omfattende tjeneste, samarbeider gir bare mening blant beslektede organisasjoner. Disse har en pålitelig struktur, samt en god mellommenneskelig harmoni.

Gå til toppen